UVOD

U Kur’anu, koji je objavljen kao rahmet i vodic na Pravom Putu, prenose se veoma bitne mudrosti iz onoga što je preživljavao Allahov resul, Muhammed, a. s., njegova saopcenja uperena nevjernicima i mudrosti njegove velike borbe, koju je vodio radi širenja Allahove vjere. Na isti nacin, prenose se i veoma bitne cinjenice u vezi sa životom niza poslanika koji su živjeli prije Muhammeda, a. s., kao što su Musa, Jusuf, Isa, Junus, Lut, Nuh, Šuajb i Salih, a. s. I oni su, poput posljednjeg pejgambera, Muhammeda, a. s., bili zaduženi obavezom pozivanja ljudi u vjeru u Allaha, upozoravanja na Dan polaganja racuna i objavljivanja istinske vjere sa ciljem zaživljavanja uzornog morala u društvu.
Uzorna etika poslanika, njihove iskrene dove, držanje naspram poteškoca i predanosti u naporima opisuju se kao svojevrsno podsjecanje i pouka covjecanstvu. I Allah, dž. š., savjetuje ljudima da se drže puta ovih odabranika i da im budu poslušni i saopcava radosnu vijest da se ni tokom ovoga, a ni ahiretskoga života nece nicega bojati niti ce za bilo cim tugovati oni koji budu išli tragom ovih predvodnika Pravog Puta, koji se budu cuvali i popravili svoje ponašanje (Al-A’raf, 35). Cilj slanja poslanika na slijedeci nacin se saopcava u kur’anskom poglavlju An-Nisa’:
A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naredenju, pokoravali... (An-Nisa’, 64)
Eto, jedan od pejgambera cije se ime spominje medu ovim izuzetnim i mubarek ljudima je i Sulejman, a.s. Sulejman je pejgamber koji potice od loze Nuha, a.s., i kome je od strane Allaha, dž. š., data mudrost i visoko znanje. O Sulejmanu, a. s., u Kur’anu se kaže slijedece:
… a Nuha smo još prije uputili - i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna - eto, tako Mi nagradujemo one koji dobra djela cine. (Al-An’am, 84)
Allah, dž. š., je Sulejmana, a. s., poslao sinovima Israilovim kao opominjaca i onoga koji ce upozoravati na buduci svijet. A on je jedan od pejgambera koji je primao Objavu:
Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur. (An-Nisa’, 163)
Kao što cemo vidjeti u narednim poglavljima knjige, Allah, dž. š., je Sulejmana, a. s., obdario neuporedivo velikim bogatstvom, veoma jakom vojskom potpomognutom džinima i pticama i jednim superiornim znanjem. Tokom cijelog svog života, na podrucju na kome je živio, vladao je pravedno; osobinom plemenitog upravljanja i vladavine, u svoju službu okupio je razlicite zajednice. Medutim, uvijek svjestan da je Gospodar svjetova, Allah, dž. š., taj koji je istinski Vlasnik znanja, imetka i odredaba cijelog Kosmosa, u svakom svom poslu se usmjeravao ka Allahu (Sad, 30) i tokom cijelog života održao pokorni i predani odnos prema Njemu.

Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao!   (Sad, 30)
A i cilj pisanja ove knjige je, sa odlikama opisanim u Kur’anu, predstavljanje Sulejmana, kojeg je Allah, dž. š., u mnogo cemu ucinio superiornijim nad ostalim insanima i duboko razmišljanje nad uzornim moralom ovog odabranog roba našeg Gospodara. Kada se, sa ciljem uzimanja pouke, analiziraju ajeti u kojima se govori o Sulejmanu, uocit ce se da svaki od njih nosi veoma bitne lekcije i pouke koje i danas služe kao uputa.
A drugi cilj nastanka ove knjige je cinjenica da aktualna kur’anska kazivanja umnogome podsjecaju na ahir-i zeman. Kao što je opcepoznato, ahir-i zeman je period pred Kijamet, u kome ce na cijelom svijetu gospodariti kur’anski moral, koji ce široko biti zaživljavan medu ljudima. U ovom periodu ce nestati nemorala, presija, zuluma, nepravde i degeneracija iz prethodnih perioda; sve vrste nevolja zamijenit ce bericet, izobilje, bogatstvo, ljepote, mir i spokoj. U tehnologiji ce se naciniti veliki pomaci i to ce se koristiti za dobrobit i komfor cijelog covjecanstva.
U hadisima Muhammeda, a. s., opisano je niz odlika ahir-i zemana. Allah, dž. š., ce u ovom periodu poslati osobu šahs-i manevi (Mehdi) koja ce nositi svojstvo hadi (onaj koji upucuje na pravi put), uklonit ce ateisticke filozofije i ideologije i dokrajcit ce zulum i anarhiju, koja je vidljiva širom svijeta. Najbitniji Mehdijev zadatak ce biti osiguranje zaživljenja vjere u obliku kakav je bio u periodu Muhammeda, a. s., uciniti da kur’anski moral gospodari medu ljudima i uspostavljanje mira u cijelom svijetu. A u narednom hadisu Pejgamber skrece pažnju na jednu Mehdijevu odliku koja je svojstvena i Sulejmanu i Zulkarnejnu:
Mehdi ce, poput Zulkarnejna i Sulejmana, a. s., vladati svijetom. (Al Kavl-ul Muhtasar Fi Alamatil Mahdiy-il Muntazar, str. 29)
U prethodnom hadisu se istice da medusobno mnogo nalikuju vladavina svijetom, koja je bila u vrijeme Sulejmana, a. s., i Zulkarnejna i vladavina koja ce biti u vrijeme Mehdija. Iz tog razloga, kada se ajeti koji govore o Sulejmanu i Zulkarnejnu analiziraju sa ovog aspekta, uocit ce se da svaki od njih sadrži veoma bitne išarete koji se odnose na ahir-i zeman i zlatnu eru. (Vezu izmedu perioda Zulkarnejna i ahir-i zemana možete procitati u knjizi Kehf Suresi’nden Ahir Zamana Isaretler - Znakovi ahir-i zemana u suri Al-Kahf, koja ce uskoro biti prevedena na bosanski). Upravo, naucna i tehnološka dostignuca, napreci u ekonomskom i socijalnom životu u ahir-i zemanu nose velike slicnosti sa nizom saopcenja iz kur’anskih kazivanja o Sulejmanu, a. s. Ova objašnjenja u ajetima su veoma mudra saopcenja koja bivaju povodom da svjetska zbivanja vjernici posmatraju iz jedne šire perspektive, koja im otvara horizonte. Cilj ove knjige je, isto tako, i podsticanje ljudi na razmišljanje o radosnoj vijesti ahir-i zemana i na njihovo medusobno dijeljenje ushicenja i radosti zbog toga.